icon  

ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพภูเก็ต พร้อมดูแลท่านด้วยความจริงใจในทุกปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ที่ให้บริการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทั่วไป การตรวจสุขภาพหัวใจ ตลอดจนการผ่าตัดหัวใจอย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น การทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass) การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เป็นต้น ศูนย์ของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ, แพทย์ผ่าตัดหัวใจ, และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ


  ทำนัดแพทย์

โทร: 076 254 425 ต่อ 3760-1, 1610

การวินิจฉัยอาการโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography)
 • การตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบจากความดันโลหิตที่ขาและแขน
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบจากความดันโลหิตที่แขนและนิ้วเท้า

การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker Implantation)
 • การใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator: AICD)

การผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Bypass Grafts, CABG)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับวิธีการรักษาโดยการซ่อมลิ้นหัวใจหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Coronary Artery Bypass Grafts; CABG + Valve Repair/ Valve Replacement)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับวิธีการรักษาการฉีกขาดของกล้ามเนื้อผนังกั้นหัวใจห้องล่างจากการขาดเลือด (Coronary Artery Bypass Grafts; CABG + Repaired Infracted Ventricular Septal Defect)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับการเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ (Coronary Artery Bypass Grafts; CABG + Ascending Aortic Replacement)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Off Pump Coronary Artery Bypass Grafts; OPCABG)

 

การผ่าตัดลิ้นหัวใจข้างซ้าย

1. การผ่าตัดลิ้นหัวใจเอออร์ติก
(Aortic Valve Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (Aortic Valve Replacement with Mechanical Valve)
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Aortic Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมร่วมกับการทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Aortic Valve Replacement with Coronary Artery Bypass Grafts)
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมร่วมกับการเปลี่ยนขั้วหัวใจ (Aortic Valve Replacement with Aortic Root Replacement)

2. การผ่าตัดลิ้นหัวใจไมตรัล
(Mitral Valve Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัลโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (Mitral Valve Replacement with Mechanical Valve)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัลโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Mitral Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Repair)

การผ่าตัดลิ้นหัวใจข้างขวา

1. การผ่าตัดลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
(Tricuspid Valve Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไตรคัสปิดโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Tricuspid Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid Valve Repair)

2. การผ่าตัดลิ้นหัวใจพัลโมนิค
(Pulmonic Valve Surgery)

 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจพัลโมนิค (Pulmonic Valve Repair)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนิคโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Pulmonic Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนิคโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อร่วมกับการสร้างหลอดเลือดใหญ่ไปปอดขึ้นมาใหม่ (Pulmonic Valve Replacement with Tissue Valve and Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction)

การผ่าตัดโรคหัวใจที่เป็นโดยกำเนิด (Congenital Heart Surgery)

1. การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่เป็นโดยกำเนิดชนิดเขียว
(Surgery for Cyanotic Heart Disease)

 • การผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดแดงเข้ากับหลอดเลือดใหญ่ที่ไปปอด (Systemic to Pulmonary Artery Shunt)
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างซ้ายร่วมกับแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อหัวใจใต้ลิ้นพัลโมนิคอุดกั้นเลือดไปปอด (Ventricular Septal Detect Closure with Release of Subpulmonic Valve Obstruction)

2. การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่เป็นโดยกำเนิดชนิดไม่เขียว
(Surgery for Non-Cyanotic Heart Disease)

 • การผ่าตัดปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบน (Atrial Septal Defect Closure)
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (Ventricular Septal Defect Closure)
 • การผ่าตัดปิดทางเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ต่อกับหลอดเลือดใหญ่ที่ไปปอด (Patent-Ductus Arteriosus Closure)

การผ่าตัดลิ้นหลอดเลือดใหญ่ (Great Vessels Surgery)

1. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก
(Thoracic Aortic Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนที่ออกจากหัวใจ (Ascending Aortic Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนบริเวณคอ (Aortic Arck Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนหลังในช่องอก (Descending Thoracic Aortic Replacement)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพองโดยใช้หลอดเลือดเทียม (Open Thoracic Aortic Repair with Vascular Graft)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพองหรือฉีกขาดโดยใช้หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟท์ (Thoracic Endovascular Aortic Repair; TEVAR)

2. การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ที่ไปปอด
(Pulmonary Artery Surgery)

 • การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ที่ปอดอุดตัน (Pulmonary Artery Thromboendarterctomy)

3. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง
(Abdominal Aortic Surgery)

 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (Open Abdominal Aortic Repair with Vascular Graft)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองโดยใช้หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟท์ (Endovascular Abdominal Aortic Repair; EVAR)

4. การผ่าตัดหลอดเลือดดำใหญ่ในช่องท้อง
(Inferior Vena Cava Surgery)

 • การใส่ตะแกรงกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอด (Interior Vena Cava Filter Insersion)

การผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral Vascular Surgery)

1. การผ่าตัดสำหรับหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Surgery for Peripheral Arterial Diseases)

 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงบริเวณคออุดตัน (Carotid Artery Surgery)
 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันโดยเชื่อมทางเบี่ยงระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ในท้องกับหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา (Aorto-femoral Bypass Graft)
 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันโดยเชื่อมทางเบี่ยงระหว่างหลอดเลือดแดงที่แขนกับหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา (Axillo-femoral Bypass Graft)

2. การผ่าตัดสำหรับหลอดเลือดดำส่วนปลาย
(Surgery for Peripheral Venous Disease)

 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดดำบริเวณขาโป่งพอง (Varicose Vein Surgery)

การผ่าตัดในช่องอก (Thoracic Surgery)

1. การผ่าตัดในช่องอกส่วนหน้า
(Anterior Mediastinal Surgery)

 • การผ่าตัดต่อมไธมัสเพื่อรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Thymectomy for Myasthenia Gravis)
 • การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณต่อมไธมัส (Thymectomy for Thymic Tumor)

2. การผ่าตัดปอด
(Lung Surgery)

 • การผ่าตัดช่องอกแบบเปิดเพื่อผ่าตัดปอด (Open Thoracotomy for Lung Resection)
 • การผ่าตัดปอดโดยใช้การส่องกล้อง (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery; VATS)

3. การผ่าตัดกระบังลม
(Diaphragmatic Surgery)

 • การผ่าตัดช่องอกแบบเปิดเพื่อรักษาไส้เลื่อนที่กระบังลม (Open Thoracotomy for Diaphragmatic Hernial Repaired)
 • การผ่าตัดไส้เลื่อนที่กระบังลมโดยการส่องกล้อง (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery with Diaphragmatic Hernial Repaired)

การผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดสำหรับฟอกไต (Vascular Access for Hemodialysis)

 • การใส่สายสวนชนิดท่อคู่ในหลอดเลือดดำเพื่อการฟอกเลือดแบบชั่วคราว (Double Lumen Catheter Access for Temporary Hemodialysis Insertion)
 • การใส่สายสวนชนิดท่อคู่ในหลอดเลือดดำเพื่อการฟอกเลือดแบบถาวร (Permanent Hemodialysis Catheter Insertion)
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำส่วนปลายเพื่อการฟอกเลือดแบบระยะยาว (Arterial-Venous Fistula for Hemodialysis)
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำส่วนปลายโดยใช้หลอดเลือดเทียมเพื่อการฟอกเลือดแบบระยะยาว (Aterial-Venous Graft for Hemodialysis)
โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจ

รักษาโรคหัวใจ

 

ศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เมื่อท่านมาใช้บริการที่ศูนย์หัวใจของเรา ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากบุคลากรทางการแพทย์ของเรา ศูนย์ของเรามุ่งมั่นที่จะให้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยทุกท่าน ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่กว้างขวาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ต่างๆ

 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจ (PPM)
 • เครื่องช็อคหัวใจอัตโนมัติ (AICD)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ โดยการวิ่งสายพาน (EST)
 • เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ (ECHO/TEE)
 • เครื่องตรวจบันทึกการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง (HOLTER)
 • ห้องปฏิบัติการใส่สายสวนหัวใจที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้บริการควบคู่ไปกับการรักษาในขั้นตอนต่างๆ
 • ห้องบริการรักษาผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ-ปอด พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และทีมวิสัญญีแพทย์หัวใจที่มีความสามารถในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีความซับซ้อนในแบบต่างๆ
 • รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ (Mobile CCU)
 • อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและครบวงจร

นพ.วทัญญู ปลายเนตร

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด,

Mr. Benjamin

การผ่าตัดหลอดเลือด

Mr. Christoph Pinter

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1610,
076 361 000 ต่อ 1610

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล