icon  

ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์หัวใจ รพ.กรุงเทพภูเก็ต พร้อมดูแลท่านด้วยความจริงใจในทุกปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ที่ให้บริการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรักษาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทั่วไป การตรวจสุขภาพหัวใจ ตลอดจนการผ่าตัดหัวใจอย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น การทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass) การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เป็นต้น ศูนย์ของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ, แพทย์ผ่าตัดหัวใจ, และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ พร้อมบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ

การวินิจฉัยอาการโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography)
 • การตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบจากความดันโลหิตที่ขาและแขน
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบจากความดันโลหิตที่แขนและนิ้วเท้า

การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker Implantation)
 • การใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator: AICD)

การผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Bypass Grafts, CABG)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับวิธีการรักษาโดยการซ่อมลิ้นหัวใจหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Coronary Artery Bypass Grafts; CABG + Valve Repair/ Valve Replacement)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับวิธีการรักษาการฉีกขาดของกล้ามเนื้อผนังกั้นหัวใจห้องล่างจากการขาดเลือด (Coronary Artery Bypass Grafts; CABG + Repaired Infracted Ventricular Septal Defect)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับการเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ (Coronary Artery Bypass Grafts; CABG + Ascending Aortic Replacement)
 • การผ่าตัดทางเบี่ยงเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Off Pump Coronary Artery Bypass Grafts; OPCABG)

 

การผ่าตัดลิ้นหัวใจข้างซ้าย

1. การผ่าตัดลิ้นหัวใจเอออร์ติก
(Aortic Valve Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (Aortic Valve Replacement with Mechanical Valve)
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Aortic Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมร่วมกับการทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Aortic Valve Replacement with Coronary Artery Bypass Grafts)
 • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมร่วมกับการเปลี่ยนขั้วหัวใจ (Aortic Valve Replacement with Aortic Root Replacement)

2. การผ่าตัดลิ้นหัวใจไมตรัล
(Mitral Valve Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัลโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ (Mitral Valve Replacement with Mechanical Valve)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัลโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Mitral Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไมตรัล (Mitral Valve Repair)

การผ่าตัดลิ้นหัวใจข้างขวา

1. การผ่าตัดลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
(Tricuspid Valve Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไตรคัสปิดโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Tricuspid Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid Valve Repair)

2. การผ่าตัดลิ้นหัวใจพัลโมนิค
(Pulmonic Valve Surgery)

 • การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจพัลโมนิค (Pulmonic Valve Repair)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนิคโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ (Pulmonic Valve Replacement with Tissue Valve)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนิคโดยใช้ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อร่วมกับการสร้างหลอดเลือดใหญ่ไปปอดขึ้นมาใหม่ (Pulmonic Valve Replacement with Tissue Valve and Right Ventricular Outflow Tract Reconstruction)

การผ่าตัดโรคหัวใจที่เป็นโดยกำเนิด (Congenital Heart Surgery)

1. การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่เป็นโดยกำเนิดชนิดเขียว
(Surgery for Cyanotic Heart Disease)

 • การผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดแดงเข้ากับหลอดเลือดใหญ่ที่ไปปอด (Systemic to Pulmonary Artery Shunt)
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างซ้ายร่วมกับแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อหัวใจใต้ลิ้นพัลโมนิคอุดกั้นเลือดไปปอด (Ventricular Septal Detect Closure with Release of Subpulmonic Valve Obstruction)

2. การผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่เป็นโดยกำเนิดชนิดไม่เขียว
(Surgery for Non-Cyanotic Heart Disease)

 • การผ่าตัดปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องบน (Atrial Septal Defect Closure)
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (Ventricular Septal Defect Closure)
 • การผ่าตัดปิดทางเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ต่อกับหลอดเลือดใหญ่ที่ไปปอด (Patent-Ductus Arteriosus Closure)

การผ่าตัดลิ้นหลอดเลือดใหญ่ (Great Vessels Surgery)

1. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก
(Thoracic Aortic Surgery)

 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนที่ออกจากหัวใจ (Ascending Aortic Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนบริเวณคอ (Aortic Arck Replacement)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนหลังในช่องอก (Descending Thoracic Aortic Replacement)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพองโดยใช้หลอดเลือดเทียม (Open Thoracic Aortic Repair with Vascular Graft)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกโป่งพองหรือฉีกขาดโดยใช้หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟท์ (Thoracic Endovascular Aortic Repair; TEVAR)

2. การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ที่ไปปอด
(Pulmonary Artery Surgery)

 • การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ที่ปอดอุดตัน (Pulmonary Artery Thromboendarterctomy)

3. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง
(Abdominal Aortic Surgery)

 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง (Open Abdominal Aortic Repair with Vascular Graft)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองโดยใช้หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟท์ (Endovascular Abdominal Aortic Repair; EVAR)

4. การผ่าตัดหลอดเลือดดำใหญ่ในช่องท้อง
(Inferior Vena Cava Surgery)

 • การใส่ตะแกรงกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอด (Interior Vena Cava Filter Insersion)

การผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral Vascular Surgery)

1. การผ่าตัดสำหรับหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Surgery for Peripheral Arterial Diseases)

 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงบริเวณคออุดตัน (Carotid Artery Surgery)
 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันโดยเชื่อมทางเบี่ยงระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ในท้องกับหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา (Aorto-femoral Bypass Graft)
 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงที่ขาอุดตันโดยเชื่อมทางเบี่ยงระหว่างหลอดเลือดแดงที่แขนกับหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขา (Axillo-femoral Bypass Graft)

2. การผ่าตัดสำหรับหลอดเลือดดำส่วนปลาย
(Surgery for Peripheral Venous Disease)

 • การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดดำบริเวณขาโป่งพอง (Varicose Vein Surgery)

การผ่าตัดในช่องอก (Thoracic Surgery)

1. การผ่าตัดในช่องอกส่วนหน้า
(Anterior Mediastinal Surgery)

 • การผ่าตัดต่อมไธมัสเพื่อรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Thymectomy for Myasthenia Gravis)
 • การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณต่อมไธมัส (Thymectomy for Thymic Tumor)

2. การผ่าตัดปอด
(Lung Surgery)

 • การผ่าตัดช่องอกแบบเปิดเพื่อผ่าตัดปอด (Open Thoracotomy for Lung Resection)
 • การผ่าตัดปอดโดยใช้การส่องกล้อง (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery; VATS)

3. การผ่าตัดกระบังลม
(Diaphragmatic Surgery)

 • การผ่าตัดช่องอกแบบเปิดเพื่อรักษาไส้เลื่อนที่กระบังลม (Open Thoracotomy for Diaphragmatic Hernial Repaired)
 • การผ่าตัดไส้เลื่อนที่กระบังลมโดยการส่องกล้อง (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery with Diaphragmatic Hernial Repaired)

การผ่าตัดเชื่อมหลอดเลือดสำหรับฟอกไต (Vascular Access for Hemodialysis)

 • การใส่สายสวนชนิดท่อคู่ในหลอดเลือดดำเพื่อการฟอกเลือดแบบชั่วคราว (Double Lumen Catheter Access for Temporary Hemodialysis Insertion)
 • การใส่สายสวนชนิดท่อคู่ในหลอดเลือดดำเพื่อการฟอกเลือดแบบถาวร (Permanent Hemodialysis Catheter Insertion)
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำส่วนปลายเพื่อการฟอกเลือดแบบระยะยาว (Arterial-Venous Fistula for Hemodialysis)
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำส่วนปลายโดยใช้หลอดเลือดเทียมเพื่อการฟอกเลือดแบบระยะยาว (Aterial-Venous Graft for Hemodialysis)
โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจ

รักษาโรคหัวใจ

 

ศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

เมื่อท่านมาใช้บริการที่ศูนย์หัวใจของเรา ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากบุคลากรทางการแพทย์ของเรา ศูนย์ของเรามุ่งมั่นที่จะให้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยทุกท่าน ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สถานที่กว้างขวาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ต่างๆ

 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan: 128-Slice CT Scan)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : 1.5 Tesla MRI Scanner)
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pace Maker)
 • เครื่องหัวใจ-ปอดเทียมแบบเคลื่อนย้าย (Extracorporeal Membrane Oxygenation: ECMO)
 • เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร (Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator: AICD)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography: ECG)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test: EST)
 • เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ (Echocardiography: ECHO)
 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร(Transesophageal echocardiogram : TEE)
 • เครื่องตรวจบันทึกการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitoring)
 • ห้องปฏิบัติการใส่สายสวนหัวใจที่สมบูรณ์แบบ พร้อมให้บริการควบคู่ไปกับการรักษาในขั้นตอนต่าง ๆ (Cardiac Catheterization Lab: Cath Lab)
 • ห้องบริการรักษาผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ-ปอด พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และทีมวิสัญญีแพทย์หัวใจที่มีความสามารถในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีความซับซ้อนในแบบต่าง ๆ (Cardiac Care Unit: CCU)
Frank Atkinson

Mr. Frank Atkinson

Ruptured abdominal Aortic Aneurysm
Mr. NEIL CURRIE

Mr. Neil Currie

Heart Attack Patient
Mr.Guo Fu Qie

Mr.Guo Fu Qie

Heart Attack Patient
MR. Pascal Haitayan

MR. Pascal Haitayan

Angioplasty

Mr. Benjamin

การผ่าตัดหลอดเลือด

Mr. Christoph Pinter

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

เวลาทำการ

ศูนย์หัวใจ (ชั้น 2)
เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 07.30 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1610,
076 361 000 ต่อ 1610,
076 655 000 ต่อ 1610

เพิ่มเพื่อน

แพ็กเกจ

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล