พญ.ฐปนี หลิมสิริภาพ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

วุฒิบัตร:

  • สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2552
  • สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจในเด็ก, ประเทศไทย, 2556ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล