icon  

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผ่านการรับรองระดับศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บประเทศไทยในระดับใกล้เคียงศูนย์แม่ข่ายที่ให้การบริบาลตติยภูมิครบวงจร (Comprehensive advance tertiary care) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 2 (Levels of Trauma Center)

มีมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับโลก แห่งแรกในภาคใต้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับสากลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS and CAMTS EU “Dual Accreditation ภายใต้บริการ BDMS EMERGENCY SERVICES


  ทำนัดแพทย์

โทร: 076 254 425 ต่อ 1060 - 62

โดยมีลักษณะสำคัญของศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ดังนี้

 1. เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บเป็นไปตามแผนแม่บทของประเทศที่วางแผนโดยอาศัยข้อมูลความหนาแน่นของจำนวนประชากร เส้นทางคมนาคม จำนวนผู้บาดเจ็บต่อปี ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือทางการรักษาและช่วยชีวิต ตลอดทั้งคุณภาพการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน
 2. เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บตั้งแต่เริ่มเกิดการบาดเจ็บจนถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่บ้าน
 3. มีทีมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ที่มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย
  • ศัลยแพทย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บเต็มเวลา
  • มีบทบาททางศัลยกรรมเชิงรุก (Active surgical role) ในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย มีบทบาทศัลยกรรม(Surgical participation) ของโปรแกรมพัฒนาคุณภาพ
  • ศัลยแพทย์เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันกระบวนการและโครงการป้องกันการบาดเจ็บ
  • มีภาวะผู้นำทางศัลยกรรมในการสนับสนุนแผนงานควบคุมการบาดเจ็บในสถานพยาบาลระดับล่างลงไป รวมทั้งในชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. มีบุคลากรวิชาชีพที่พร้อมและเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน เช่น ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ศัลยแพทย์ทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์ทางระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรกรรมประสาท เป็นต้น
 5. มีระบบการพัฒศักยภาพการดูแลผู้ป่วย (Performance improvement program) เพื่อคงความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานการดูแลผู้บาดเจ็บ ศัลยแพทย์ทุกคนต้องได้รับการตรวจสอบผลงาน ผ่านการรับรอง มีบทบาทในการตัดสินใจและให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤตทุกราย
 6. มีงบประมาณในการสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษามาตรฐานการดูแลผู้บาดเจ็บ
 7. มีระบบการคัดแยกผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุและการคัดแยกผู้ป่วยเมื่อถึงโรงพยาบาลที่ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความรุนแรง
 8. มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเป็นเชิงระบบ

ศูนย์อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย โดยแบ่งพื้นที่การดูแลที่เป็นสัดส่วน ดังต่อไปนี้

 • ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ห้องสังเกตการณ์
 • ห้องผ่าตัดเล็ก
 • อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมือผ่าตัดครบครันทันสมัย
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก
 • รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance:Mobile ICU) บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1060 – 62,
076 361 000 ต่อ 1060 – 62,
076 655 000 ต่อ 1060 – 62

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล