icon  

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศักยภาพศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผ่านการรับรองระดับศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บประเทศไทยในระดับใกล้เคียงศูนย์แม่ข่ายที่ให้การบริบาลตติยภูมิครบวงจร (Comprehensive advance tertiary care) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในระดับ 2 (Levels of Trauma Center)

มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับโลก แห่งแรกในภาคใต้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับสากลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS and CAMTS EU “Dual Accreditation”)

อันดับ 3 ของโลก ด้วย “มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกระดับสากลประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป” Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS and CAMTS EU “Dual Accreditation” ภายใต้บริการ BDMS EMERGENCY SERVICES


  ทำนัดแพทย์

โทร:076 254 425 ต่อ 1060 - 62

โดยมีลักษณะสำคัญของศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บ ดังนี้

 1. สถานพยาบาลที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บเป็นไปตามแผนแม่บทของประเทศที่วางแผนโดยอาศัยข้อมูลความหนาแน่นของจำนวนประชากร เส้นทางคมนาคม จำนวนผู้บาดเจ็บต่อปี ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือทางการรักษาและช่วยชีวิต ตลอดทั้งคุณภาพการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน
 2. เป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บตั้งแต่เริ่มเกิดการบาดเจ็บจนได้รับนิยามบริบาลให้ครอบคลุมทุกชุมชนหรือท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 3. มีข้อผูกพันทางศัลยกรรม(Surgical commitment) โดยมีลักษณะบ่งชี้อันประกอบด้วย
  • ศัลยแพทย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บเต็มเวลา
  • มีบทบาททางศัลยกรรมเชิงรุก(Active surgical role) ในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย มีบทบาทศัลยกรรม(Surgical participation) ของโปรแกรมพัฒนาคุณภาพ
  • ศัลยแพทย์เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันกระบวนการและโครงการป้องกันการบาดเจ็บ
  • มีภาวะผู้นำทางศัลยกรรมในการสนับสนุนแผนงานควบคุมการบาดเจ็บในสถานพยาบาลระดับล่างลงไป รวมทั้งในชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. มีบุคลากรวิชาชีพที่พร้อมและเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน เช่น ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ศัลยแพทย์ทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิสัญญีแพทย์ ประสาทศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น
 5. มีจำนวนผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพียงพอต่อการให้บุคลากรมีความตื่นตัว มีประสบการณ์และการฝึกฝนตลอดเวลา
 6. มีระบบการปรับปรุงสมรรถภาพ (Performance improvement program) เพื่อคงความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานการดูแลผู้บาดเจ็บ ศัลยแพทย์ทุกคนต้องได้รับการตรวจสอบผลงาน ผ่านการรับรอง มีบทบาทในการตัดสินใจและให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤตทุกราย
 7. มีงบประมาณในการสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการธำรงรักษามาตรฐานการดูแลผู้บาดเจ็บ
 8. มีระบบการคัดแยกผู้ป่วย(Triage) ทั้งการคัดแยกประเภทต่ำเกิน(Under triage) และการคัดแยกประเภทสูงเกิน (Over triage) ที่ถูกต้อง เพื่อคัดแยกและนำผู้บาดเจ็บส่งต่อสถานพยาบาลที่เหมาะสมกับความรุนแรง ตลอดจนการบริบาลก่อนถึงสถานพยาบาล (Pre-hospital care) ที่ต้องมีการคัดแยกผู้ป่วยอีกด้วย

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินของเราเตรียมพร้อมรองรับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้:

 • ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ห้องสังเกตการณ์
 • ห้องผ่าตัดเล็ก
 • อุปกรณ์ช่วยชีวิตและเครื่องมือผ่าตัดครบครัน
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก
 • รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 1060,
076 361 000 ต่อ 1060

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล