นพ.รังสฤษฎ์ รังสรรค์

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2549: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2554: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2554

ความชำนาญพิเศษ

  • นพ. รังสฤษฎ์ รังสรรค์ มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บเฉียบพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2550-2551: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลวังสะพุง, ประเทศไทย
  • 2551-2552: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลเลย, ประเทศไทย
  • 2552-2553: แพทย์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี, ประเทศไทย
  • 2553-2554: แพทย์, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา, ประเทศไทย
  • 2554- ปัจจุบัน: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล