นพ.รังสฤษฎ์ รังสรรค์

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความชำนาญเฉพาะทาง

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บเฉียบพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี, ประเทศไทย
  • แพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา, ประเทศไทย
  • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล