นพ.รังสฤษฎ์ รังสรรค์

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความชำนาญเฉพาะทาง

-

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2549: แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

  • 2554: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2554

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บเฉียบพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2550-2551: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลวังสะพุง, ประเทศไทย
  • 2551-2552: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลเลย, ประเทศไทย
  • 2552-2553: แพทย์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี, ประเทศไทย
  • 2553-2554: แพทย์, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา, ประเทศไทย
  • 2554-ปัจจุบัน: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ไม่มีตารางนัดสวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล