พญ.กรุณา โฆษวิฑิตกุล

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • 2552: แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย
  • 2557: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2557

ความชำนาญพิเศษ

พญ.กรุณา โฆษวิฑิตกุล มีความชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดฉับพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2561-ปัจจุบัน: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล