พญ.ธนัญชนก นวลนาค

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2549-2555
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, พ.ศ. 2555-2556
  • แพทย์พี่เลี้ยง, แผนกอายุรกรรม, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, พ.ศ. 2556-2557
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2558-2561

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2561

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, ภูเก็ต, ประเทศไทย, พ.ศ. 2557-2558
  • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย, พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล