โครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้มีนโยบายในการดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ คุณปารียา จุลพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเน้นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เยาวชนและคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

โครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ

นายภูเบศ จอมพล นักวิชาการประมงสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตว่า แหล่งหญ้าทะเลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเล เป็นแหล่งหลบภัยศัตรูจากสัตว์ผู้ล่า และยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ แต่ในปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลมีแนวโน้มที่จะลดปริมาณลง จากผลกระทบของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทางสถาบันฯ จึงหาแนวทางในการขยายแหล่งหญ้าทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ โดยการนำเมล็ดมาเพาะเลี้ยงไว้ในตู้อนุบาลหญ้าทะเล แล้วประสานงานกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อจัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและเก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงของทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ที่ได้สานต่อโครงการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและพะยูน จ.ภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นาวาตรีนิมิต ชูวงศ์ ทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ, นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ และนายสุธา ประทีป ณ ถลาง ประธานเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวฉลอง ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือและยังมีส่วนในการดูแลและผลักดันโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน จึงทำให้โครงการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ประมวลภาพโครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ

ประมวลภาพโครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติประมวลภาพโครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติประมวลภาพโครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติประมวลภาพโครงการปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ


หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล