คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาล
ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่ม 6

นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ

รองประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาล
ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่ม 6

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล
นายแพทย์พิริยะ อธิสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ธนวรรธน์ ฟองศรี

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล