คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่ม 6

Pichit Kangwolkij

นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Kamonsak Reungjarearnrung

คุณกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง

Nattaweit Meegul

นายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล

Bhummikitti Ruktaengam

 คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล