คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

รักษาการประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่ม 6

นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์

นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี

 

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Kamonsak Reungjarearnrung

คุณกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง

Nattaweit Meegul

นายแพทย์ณัฐเวทย์ มีกุล

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี

นายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล