วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ และศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในภาคใต้

  1. เราจะให้บริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับตติยภูมิ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานระดับสากล
  2. เราจะส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างประสบการณ์และความผูกพันให้กับผู้รับบริการ
  3. เราจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
  4. เราจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือในการทำงานที่ดี

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล