วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มุ่งสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิและศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในระดับภูมิภาค

  1. เราจะให้บริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับตติยภูมิ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานระดับสากล
  2. เราจะส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างประสบการณ์และความผูกพันให้กับผู้รับบริการ
  3. เราจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
  4. เราจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่างพนักงานและแพทย์

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล