การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT)

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose CT)

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด สามารถทำได้ด้วยการตรวจเอกเซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low-Dose Computed Tomography Scan: LDCT) ซึ่งเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีน้อย และใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์แบบธรรมดา

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ จะช่วยให้ตรวจความผิดปกติได้มากกว่า สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนแม้ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็ก หรือถูกบดบังโดยอวัยวะส่วนอื่น นับว่าเป็นวิธีที่มีความไวและความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดแบบธรรมดาที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะตรวจพบความผิดปกติได้เฉพาะก่อนมะเร็งที่มีขนาดใหญ่ และไม่ถูกบดบังโดยหัวใจ กระดูก หรือตามซอกมุมต่าง ๆ ในปอดเท่านั้น

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น จะช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที  ก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปยังส่วนอื่น  ๆของร่างกาย ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี เนื่องจากใช้ปริมาณรังสีต่ำ

ข้อดีของการตรวจเอกเซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ

  • ใช้ปริมาณรังสีต่ำ เพียง 5-2 millisievert (mSv) เมื่อเทียบกับ 7-8 mSv สำหรับการตรวจ CT scan แบบปกติ
  • พบว่าสามารถตรวจพบมะเร็งออดในระยะเริ่มต้นได้ดีกว่าการใช้ chest x-ray (CXR) และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้*

แนะนำให้ตรวจในผู้ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

  • อายุ 55-74 ปี
  • สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง หรือหยุดสูบบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
  • มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด จะมีความเสี่ยงสูงแม้ไม่ได้สูบบุหรี่
  • ได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม การได้รับควันบุหรี่ สารกัมมันตรังสี ฝุ่นไอระเหยจากโลหะต่าง ๆ

*จากการศึกษาของ National Lung Screening Trail (NLST) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล