พญ.วริษฐา ดารารัตนโรจน์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2562: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Board-certified dermatologist)
 • 2552: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • อายุรกรรมโรคผิวหนัง เลเซอร์ และความงาม

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2562-2563 แพทย์ผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข และ โรงพยาบาลเอกชน
 • 2558-2562 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • 2563
  • International Master Course on Aging Science (IMCAS) Asia Conference 2020
 • 2562
  • Chulalongkorn hospital Annual Surgery & Aesthetic Conference (CASA) 2019
  • Botulinum toxin and Ulthera™ workshop, CASA conference
  • Botulinum toxin and injectable fillers workshop, SAPS academy
 • 2561-62
  • ศึกษาดูงานด้านตจพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศึกษาดูงานด้านตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศึกษาดูงานโรคผิวหนังเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • 2556-57
  • ศึกษาดูงานด้านโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • 2555
  • ศึกษาดูงานโรคผิวหนังเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสัมมนา

 • 2560-2562 Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC) conference
 • 2555-ปัจจุบัน ประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการของชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

อังคาร-เสาร์ 8.00 – 17.00 น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล