พญ.วริษฐา ดารารัตนโรจน์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2565: American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine
 • 2562: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Board-certified dermatologist)
 • 2552: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • 2562 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
 • 2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • 2549 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา (โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2563-ปัจจุบัน แพทย์ผิวหนังประจำ ( Full time ) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • 2562-2563 แพทย์ผิวหนัง ( Part time) สถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน
 • 2558-2562 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • 2556 – 2558 แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ผู้ช่วยสอนชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555 – 2556 แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และสัมมนาเพิ่มเติม

2565

 • European Academy of Dermatology and Venereology congress
 • งานประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2564

 • European Academy of Dermatology and Venereology congress
 • American Academy of Anti-Aging Medicine World Congress
 • งานประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2563

 • International Master Course on Aging Science (IMCAS) Asia Conference 2020
 • งานประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2562

 • Chulalongkorn hospital Annual Surgery & Aesthetic Conference (CASA) 2019
 • Botulinum toxin and Ulthera™ workshop, CASA conference
 • Botulinum toxin and injectable fillers workshop, SAPS academy
 • ศึกษาดูงานด้านการผ่าตัดและเลเซอร์ผิวหนัง และด้านตจพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศึกษาดูงานโรคผิวหนังเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • งานประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

2561 – 2562

 • Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC) conference
 • งานประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

2556 – 2557

 • ศึกษาดูงานด้านโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2555

 • ศึกษาดูงานโรคผิวหนังเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

2565

 • วิทยากรงานประชุมวิชาการ evidence-based medicine: monkeypox virus สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

2562

 • ผู้วิจัยหลัก โครงงานวิจัย “Optimizing parameters for long- pulse Nd:YAG laser for creating fine hair from terminal hair in the occipital area”
 • ผู้นิพนธ์หลัก A case report of neutrophilic fixed drug eruption ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • ผู้นิพนธ์ร่วม A case report of erythrodermic amyopathic dermatomyositis ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย

2557

ตารางออกตรวจ

อังคาร-เสาร์ 8.00 – 17.00 น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล