นพ.วชิระ จรุงเกียรติขจร

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

รังสีร่วมรักษา

ภาษาพูด

Thai / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา, ภาควิชารังสีวิทยา, โรงพยาบาลสงขานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย
  • อนุสาขาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล