Dr. Srisuda Thinpangnga

ทพญ.ศรีสุดา ถิ่นพังงา

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมโรคเหงือก

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ2), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมโรคเหงือก, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตัดแต่งเหงือก, รักษาโรคเหงือก, รักษาโรคปริทันต์, รักษาโรคเหงือกร่น

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมโรคเหงือก, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย, ปัจจุบัน


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล