นพ.จิรายุ ตังสกุล

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2564: วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Board-certified dermatologist)
 • 2560: ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล (The Higher Graduate Diploma: Clinical Medical Sciences)
 • 2556: แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • อายุรกรรมโรคผิวหนัง เลเซอร์ และความงาม
 • อายุรกรรมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และกามโรค

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2560-2564 แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • 2564
  • ศึกษาดูงานด้านตจพยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2563
  • The 24th Regional Conference of Dermatology (Asian-Australasian) in conjunction with The 45th Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand
  • ศึกษาดูงานโรคผิวหนังเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ศึกษาดูงานโรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรม สถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข
 • 2562
  • International Aesthetic and Clinical Dermatology Conference lectures and workshops at IACDC 2019
  • เข้าอบรมวิชาการโรคเรื้อนหลักสูตรสำหรับแพทย์ตจวิทยา สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
  • เข้าอบรมวิชาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และกามโรค รพ.บางรัก
  • ศึกษาดูงานด้านโรคผิวหนัง ตจพยาธิวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และการรักษาโรคผิวหนังด้วยแสงแดดเทียม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • 2560-2561
  • เข้าอบรม Basic Science in Dermatology

การสัมมนา

 • 2563 เข้าร่วมประชุมวิชาการ Dermatology secrets: Current Issues in Dermatology 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2560-ปัจจุบัน ประชุมวิชาการของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประชุมวิชาการของชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ และ วันศุกร์ 8.00 – 17.00 น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล