นพ.อรรถพล จิตต์วิวัฒน์

ความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • 2552: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • 2558: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2558

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2553-2554 แพทย์ปฏิบัติการ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • 2554-2555 แพทย์ชำนาญการ, โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
 • 2555-2558 แพทย์ประจำบ้าน, สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • 2558-2560 แพทย์ชำนาญการ, สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • 2560-ปัจจุบัน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัล/เกียรติประวัติการทำงาน

 • 2556: แพทย์ประจำบ้านขวัญใจนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2556-2557
 • 2557: รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านชั้นปี ที่ 3 ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสูติ นรีแพทย์ ประจำ ปี 2557
 • 2557: หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีประจำปีการศึกษา 2557-2558

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล