ติดต่อสอบถามออนไลน์

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ข้อมูลที่ท่านมอบให้โรงพยาบาลผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีที่สุด จะไม่มีการเปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นอันขาด

ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการรักษาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามความต้องการของท่านเท่านั้น

ดังนั้น กรุณากรอกข้อมูล(*)ให้ถูกต้อง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำถาม หรือความต้องการของท่านให้ชัดเจนมากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

แบบฟอร์มติดต่อสอบถามออนไลน์

ข้อมูลของผู้สอบถาม

ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย *
(Security Code)
 
คำนำหน้าชื่อ *
(Prefix)
ชื่อ *
(First Name)
 (ชื่อที่ใช้ในหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน)
นามสกุล *
(Last Name)
เพศ *
(Gender)
 ชาย  หญิง
วันเดือนปีเกิด *
(Date of Birth)
        
เคยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล *
(Have you been our patient before?)
 
ประเทศและจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน *
(Country and province of residence)
จังหวัด/Province* : 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
(Phone No)
 (กรุณาระบุรหัสประเทศ)
อีเมล *
(Email)
ยืนยันอีเมล *
(Confirm Email)
รายละเอียดคำถาม/ความต้องการ *
(Inquiry Details)

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้าพเจ้ายินดียอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

  • ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้และกรณีนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงกับผู้ป่วยท่านอื่นและในกรณีอื่นได้ และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการแจ้งความจำนงการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช้การยืนยันวัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที
  • การนัดหมายและการยืนยันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าผู้นัดหมายหรือผู้ป่วยจะได้ทำการลงทะเบียนคนไข อย่างเป็นทางการ ณ โรงพยาบาล
  • กรณีที่ผู้สอบถามหรือผู้ป่วยต้องทำการรักษาหรือผ่าตัด ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์ด้วยตนเอง เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการก่อนแพทย์ทำการรักษา
  • โรงพยาบาลฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีที่ผู้สอบถามหรือผู้ป่วยนำข้อมูลที่ได้รับจากเราไปใช้ในการรักษาด้วยตนเองแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น
  • กรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด รวมถึงกรณีบาดเจ็บ ซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการโดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงร่วมกันได้ การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี ให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายไทยและศาลไทยที่มีเขตอำนาจ
 * กรุณาทำเครื่องหมายด้านหน้าเพื่อยืนยันว่าคุณได้ศึกษาและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงพยาบาลฯ เพื่อดำเนินการส่งคำถาม
 สมัครด่วน! ข้าพเจ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นอัพเดตจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

    

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล