CareConnect เชื่อมชีวิตให้ใกล้กัน

วิถีชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนไปจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นในทุก ๆ ด้าน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งมนุษย์ก็ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมากขึ้นเช่นกัน อาทิ สารเคมี มลภาวะทางอากาศ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ เป็นต้น และยิ่งโชคร้ายไปกว่านั้นคือเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วร่างกายมักจะไม่บอกถึงปัญหานั้น แต่มักจะแสดงอาการให้เห็นในวันที่ยากต่อการดูแลรักษา

CareConnect นวัตกรรมสุขภาพที่สามารถช่วยให้ทราบสถานะสุขภาพของคุณแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง เสมือนมีแพทย์ดูแลเคียงข้างคุณให้อุ่นใจ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต บริษัทปูนซีเมนต์ไทย และ บริษัท My Health Group ในการออกแบบบริการติดตามสถานะสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด ไร้รอยต่อของการเข้ารับบริการ

เราจะไม่หยุดที่จะพัฒนา และส่งมอบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนแก่คุณ….
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ความประทับจากผู้รับบริการ

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล