Transanal Hemorrhoidal Dearterialization

ขอเชิญท่านรู้จักกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบ 3 มิติ (Anti-Gravity Treadmill)

 

ชมวีดีโอการทำงานของเครื่องตรวจหาตำแหน่งเส้นเลีอดในรูทวาร

  • ความยาววีดีโอ: 02:22
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@phukethospital.com

Subscribe to

Our Newsletter

Please enter your email to get the latest update from us.