Transanal Hemorrhoidal Dearterialization

ขอเชิญท่านรู้จักกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบ 3 มิติ (Anti-Gravity Treadmill)

 

ชมวีดีโอการทำงานของเครื่องตรวจหาตำแหน่งเส้นเลีอดในรูทวาร

  • ความยาววีดีโอ: 02:22
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

Hi there!

Getting in touch with us has never been easier.

Subscribe Newsletter

From Bangkok Hospital Phuket

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล