Severe

สถิติผู้ป่วยที่มีค่าความรุนแรงของการบาดเจ็บ >24 คะแนน อยู่ในระดับ Severe เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการหนักมาก และเสียชีวิตระหว่างการรักษา

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีการบาดเจ็บหลายระบบ ยุ่งยากซับซ้อนผู้ป่วยต้องได้รับการทำหัตถการและการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดจะทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียหน้าที่ของร่างกายและเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการและเสียชีวิต ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และทรัพย์สินยานพาหนะที่เสียหายได้

จากสถิติการบาดเจ็บของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (Trauma Registry) ในปี 2561 มีผู้ป่วยที่รับเข้าบริการเป็นผู้ป่วยในจำนวน 1,479 ราย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเตหุทั้งสิ้น 6 ราย ผู้ป่วย 4 รายมีสาเหตุหลักที่มาจากอุบัติเหตุโดยตรง และอีก 2 ราย เสียชีวิตจากภาวะโรคประจำตัวของผู้ป่วยเองร่วมกับการบาดเจ็บเล็กน้อย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้รับรองเป็นศูนย์อุบัติเหตุระดับ 2 (Trauma Center Level 2)เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่ได้มาตฐานในระดับประเทศและระดับสากล มีคณะกรรมการที่ตรวจสอบคุณภาพการดูแลอย่างเป็นระบบ มีพยาบาลผู้ประสานงานด้านอุบัติเหตุที่ควบคุมดูแลตัวชี้วัด นำประเด็นปัญหาเข้าเวทีคณะกรรมการเพื่อการแก้ไขร่วมกับการทำงานเป็นทีม จึงได้มาซึ่งการเป็นศูนย์อุบัติเหตุ โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพที่บ่งบอกถึงการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุนี้คือ Trauma Score – Injury Severity Score(TRISS) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสรอดชีวิต Injury Severity Score (ISS) เป็นค่าคะแนนที่บ่งบอกความรุนแรงของการบาดเจ็บคือ 1-8 Minor, 9-15 Moderate, 16-24 Serious, > 24 Severe

จากสถิติที่ผ่านมา หลังจากการดำเนินงานตลอดปี 2561 ผลลัพธ์ที่บ่งบอกคุณภาพของศูนย์อุบัติเหตุทั้งสามตัวเป็นดังนี้

[wpdatachart id=18]

จากสถิติพบว่า ผู้ป่วยที่มีค่าความรุนแรงของการบาดเจ็บ > 24 คะแนน อยู่ในระดับ Severe เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการหนักมาก มีจำนวน 39 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตขณะรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 4 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตต้องน้อยกว่า 25% ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลเกิดการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ระหว่างการดูแล ณ โรงพยาบาล เพียง 8.8 % เท่านั้น

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล