ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโรงพยาบาล

• แผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตใช้แบบประเมิน “Clinician & Group Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems” หรือ CG CAHPS ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ได้มาตรฐานจากองค์กร Centers for Medicare & Medicaid Services ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลระดับชั้นนำทั่วโลก เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโดยครอบคลุมมิติสำคัญด้านการให้บริการของแพทย์และพยาบาล รวมถึงภาพรวมของระบบการให้บริการของโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ.2565 ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก มีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 94 ซึ่งสูงกว่าคะแนนมาตรฐานในระดับสากลถึงร้อยละ 33

CG CAHPS: Clinician & Group Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems คือ ระดับคะแนนโดยรวมของการให้บริการผู้ป่วยนอก

*อ้างอิงจาก: https://cahpsdatabase.ahrq.gov

• แผนกผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตใช้แบบประเมิน “Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems” หรือ HCAHPS ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลระดับชั้นนำทั่วโลก เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยใน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของแพทย์และพยาบาล การบริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเมื่อออกจากโรงพยาบาล ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ.2565 ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยใน ให้คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 93 โดยสูงกว่าคะแนนของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 61

HCAHPS: Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems คือ ระดับคะแนนโดยรวมของการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

**อ้างอิงจาก: www.hcahpsonline.org

https://www.hcahpsonline.org/globalassets/hcahps/star-ratings/tech-notes/october_2023_star-ratings_tech-notes.pdf

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล