แพ็กเกจผ่าตัดเหมาจ่าย

แพ็กเกจผ่าตัดเหมาจ่าย

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยาที่จำเป็นพื้นฐานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดครั้งนี้เท่านั้น
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
  3. ราคาดังกล่าวให้บริการห้องพักมาตรฐาน (Standard) และจำนวนวันนอนตามที่ระบุเท่านั้น ในกรณีปรับเปลี่ยนประเภทของห้องพักหรือจำนวนวันนอน ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง
  4. ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน และค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (เฉพาะโรคที่อยู่ในโครงการเหมาจ่าย)
  5. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยที่ชำระเงินเอง และ/หรือใช้สิทธิ์ประกันไทย

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม มีดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย
  2. ค่าใช้จ่ายในกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (กรณีมีความจำเป็น)
  3. กรณีผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากโรคประจำตัว หรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา การฉีดสีวินิจฉัยขณะทำการผ่าตัด การจองเลือดรวมถึงการเตรียม/ให้เลือด เป็นต้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องชำระเพิ่มตามจริง
  4. กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนใขโครงการ หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อด้วยเหตุผลอื่น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องชำระเพิ่มตามจริง

หมายเหตุ :

1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2) ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
3) การเข้าร่วมโครงการประกันราคาแบบเหมาจ่าย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: แผนกประเมินค่าใช้จ่าย

076 254 425 ต่อ 8366
1719
096 643 4589
[email protected]
m.me/phukethospital

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล