พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

ทาง BDMS Corporate Nursing ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี จึงจัดให้มีการประกวดและคัดเลือก พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก “พยาบาลดีเด่น” ตามมาตรฐานของ BDMS Good Nurse Model และ BDMS Values

BDMS Good Nurse Model

  • Nursing Research
  • Code of Ethics
  • Customer Focus
  • Thai Hospitality Core Competency
  • Communication Effectiveness
  • Leadership Core Competency
  • Clinical and Quality Nursing Core Competency

BDMS Values

B             เหนือกว่ามาตรฐาน
D            มุ่งประสานความเข้าใจ
M            จรรยาบรรณธำรงคไว้
S             คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ


ตัวแทนพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่ได้รับรางวัล “พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

พยาบาลดีเด่น ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำปี 2563

ชื่อ-สกุล : พว.วริษา เสริมสุข
อายุงาน : 14 ปี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 4 (RN4)
หน่วยงาน :  ห้องคลอดและทารกแรกเกิด โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ความประทับใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล

ฉันได้เห็น รอยยิ้ม น้ำตา ไม่ว่าจากเรื่องยินดี หรือ เรื่องเศร้า ในเรื่องราวเหล่านั้นที่มีฉันอยู่ในการดูแลให้ผู้ป่วย ญาติ ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ ฉันรู้สึกดีทุกครั้ง แม้บางครั้งอาจมีปัจจัยไม่คาดคิดเกิดขึ้น แต่ก็สามารถผ่านมาได้ และนำกลับมาทบทวน เรียนรู้แก้ไข เพื่อนำมาใช้ในโอกาสต่อไป นี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกและภูมิใจ ที่ได้เป็น “พยาบาล”

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล