การหยุดยั้งโรคมะเร็ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เป็นความจริงที่ว่า “1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในตลอดช่วงชีวิต” และเป็นความจริงอีกเช่นกันว่า “เราทุกคนล้วนเคยประสบกับการสูญเสียของผู้ที่เป็นที่รัก เพื่อน บุคคลในครอบครัว หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของเราจากมะเร็ง” ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ความรู้จากองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ผ่านทางสื่อในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ประชากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แต่สถิติการเป็นมะเร็งทั่วโลกและในประเทศไทยมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งและยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รายงานล่าสุดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกพบว่าในแต่ละปีมีประชากรมากกว่า 8.2 ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยโรคมะเร็งกว่า 4 ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร คือ อายุระหว่าง 30 ถึง 69 ปี

นอกจากการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยการให้ความรู้ผ่านโครงการรณรงค์ต่างๆ แล้ว สี่องค์ประกอบสำคัญในการหยุดยั้งโรคมะเร็ง คือ

  1. การเลือกวิถีการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี โดยการลดปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งและการเสริมแรงในการเลือกปฏิบัติตนเพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง
  2. การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มุ่งเน้นการตรวจพบโรคมะเร็งในระยะแรก โดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้สามารถลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่
  3. การเข้าถึงบริการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  4. การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการดูแลที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ

อ้างอิง: International Agency for Research on Cancer and World Health Organization. World cancer report 2014. Cited 16 January 2015. Available from: http://www.iarc.fr/en/publications/books/wcr/index.php

 


หมายเหตุ: ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเรา ได้ที่:

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล