ผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเฉียบพลัน ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือทุพพลภาพ ในประเทศไทยพบเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 เกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย แต่จะพบมากในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เมื่อเกิดโรค การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และรักษาอย่างทันท่วงที จึงมีความสำคัญที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดความพิการ และให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้ง

โรคหลอดเลือดสมอง

ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจึงเล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง  เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยให้มีความรวดเร็วทันท่วงที เป็นไปตามมาตรฐานสากล    โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์โรคหลอดเลือดสมอง ทีมแพทย์โรคหลอดเลือดหัวใจ ทีมนักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักจิตวิทยา พยาบาลผู้ประสานงาน คอยให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกรับเข้าโรงพยาบาล การดูแลในหอผู้ป่วยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลฟื้นฟู ทำกายภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน ตลอดจนการติดตามอาการผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่บ้าน  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการกลับเป็นซ้ำ ตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของทางทีม และการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเมื่อกลับไปใช้ชีวิตต่อที่บ้าน   คือ

Major Neurologic Deficit

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะทุพลภาพลดลงหลังได้รับการทำกายภาพบำบัด

ภาวะทุพลภาพ หมายถึง บุคคลซึ่งถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้ ฯลฯ

ภาวะทุพลภาพลดลง (Barthel index จำหน่าย – Barthel index แรกรับ  ≥ 10 คะแนน)  หมายถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่มีความพิการลดลง หลังได้รับการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องมือแบบประเมินชื่อ  Barthel index

Major Neurologic Deficit

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล