นพ.วิชยุตม์ ผลประสิทธิโต

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ประวัติการศึกษา

 • 2549 – 2554 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
 • 2555 – 2560 ระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 • 2564 – ปัจจุบัน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการทำงานทางด้านการแพทย์

 • 2560 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  
 • 2561 – 2564 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 

ประวัติการอบรมด้านตจวิทยา

 • 2021-ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ  
 • 2021 เข้ารับการประชุม Cosmetic dermatology คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการอบรมการฉีดสาร Botulinum toxin A และสารเติมเต็ม Hyaluronic acid filler  
 • 2023 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 47th Annual Meeting 2023 โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่ง ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญทางตจวิทยา

 • ตรวจโรคทางผิวหนังทั่วไป 
 • การฉีด Botulinum toxin A และสารฟื้นฟูผิว 
 • การใช้เครื่องเลเซอร์ เช่น CO2 laser, Fine scan, Long pulse Nd-Yag laser, Pulse dye laser, Micro and nano Needling radiofrequency, Q-switch Nd Yag laser และ Pico second laser 
 • การใช้เครื่องยกกระชับ เช่น HIFU ( Ultraformer ), Radiofrequency (Morpheus)


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล