พญ.รุจิเรข ลีลานภาภัทร

ความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

สูติศาสตร์-การผ่าตัดส่องกล้อง

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ1), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล