Dr. Poonperm Pawakkaranond

ทพ.พูนเพิ่ม ภวัครานนท์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมจัดฟัน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2551: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • 2557: ทันตกรรมจัดฟัน, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ประเทศไทย, 2557


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล