พญ.นิชา จันทมณี

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง

อายุรศาสตร์โรคปอด

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • 2552: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน

 • 2558: สาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยสมหิดล, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • 2561: โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2552

ประสบการณ์การทางาน

 • 2552-2553: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลศูนย์ยะลา, ประเทศไทย
 • 2553-2555: นายแพทย์ปฏิบัติการ, โรงพยาบาลรามัน, ประเทศไทย
 • 2555-2558: แพทย์ประจาบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ประเทศไทย
 • 2558-2560: นายแพทย์ชานาญการสาขาอายุรกรรม, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี, ประเทศไทย
 • 2560-2561: อายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 2561-ปัจจุบัน: แพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ, คณะแพทยศาสตร์, ม.สงขลาครินทร์, ประเทศไทย

รางวัล/เกียรติประวัติการทางาน

 • 2560: Poster presentation “Liver Dysfunction in Dengue Infection Compare to Other Acute Undifferentiated Febrile illness” The Annual Meeting of Asian Pacific Association for the Study of the liver (APASL) 2017” มณฑลเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 2555: แพทย์ประจาบ้านดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล