ทพ.ณยศ พลสิทธิ์

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรม

ความชำนาญเฉพาะทาง

ทันตกรรมหัตถการ

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

  • ทันตกรรมหัตถการ


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล