พญ.จิตต์เกษม พงศาปาน

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

รังสีวินิจฉัย

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • 2551 – แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2557 – ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล