พญ.กัลยา เจษฎ์พัฒนานนท์

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

ต้อหิน

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2554
  • จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2560
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี 2561

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • จักษุวิทยา อนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • การยิงเลเซอร์เพื่อป้องกันและรักษาโรคต้อหิน
  • ผ่าตัดต้อหิน
  • ผ่าตัดต้อกระจก

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • จักษุแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น, โรงพยาบาลเพชรเวช และโรงพยาบาลเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร


ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล