พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว,

ภาษาพูด

ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

• แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2),คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

• แพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

• ปริญญาโท อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

• สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว, ประเทศไทย

ประกาศนียบัตร

• Certificate in Travel Health ™(CTH ® ), International Society of Travel Medicine

Certificate of Attendance: Joint International Tropical Medicine Meeting 2016;2016 Dec 7-9;Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand

Certificate of Attendance: The 24th Swiss International Short Course on Travellers’ Health;2018 Jan 22-26; Basel, Switzerland

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

การนำเสนอ Oral Presentation

• Disease movement after AEC: The Big challenge of Southeast Asian countries. SASTM biennial Congress and the 7th Regional Congress of the ISTM; 2016 Sep 28-Oct 1; Port Elizabeth, South Africa

• Compliance and reported adverse effects of malaria chemoprophylaxis among travelers: A prospective study. Joint international tropical medicine meeting 2018; 2017 Dec 6-8; Bangkok,

การตีพิมพ์

Loorungroj J, Piyaphanee W, Silachamroon U, Muangnoicharoen S, Sriboonvorakul N, Leowattana W, et al. Compliance and reported adverse effects of malaria chemoprophylaxis among travelers: A prospective study JITMM Proceedings 2018; 7:35-44.

ประสบการณ์การทำางาน

2555-2556 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

2556-2557 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

2557-2558 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สถาบันโรคทรวงอก

2558-2561 แพทย์ประจำาบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและทองเที่ยว, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดลติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล