พญ. เบญจวรรณ ลิมป์วนัสพงศ์

ความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ความชำนาญเฉพาะทาง

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาษาพูด

ไทย / อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2543
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2549
  • วุฒิบัตรมะเร็งวิทยานรีเวช รพ.วชิรพยาบาล 2551
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช รพ.ราชวิถี 2555

ความชำนาญพิเศษ

  • มะเร็งนรีเวชวิทยา, ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี, รักษาโรคของสตรี


สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล