icon  

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

banner
icon  

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้บริการนักเดินทางทุกกลุ่ม ทั้งก่อนและหลังเดินทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและโรคติดเชื้อในเขตร้อน

บริการของศูนย์ ได้แก่

 1. ให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
 2. ให้คำปรึกษาการป้องกันมาลาเรีย และยาป้องกันมาลาเรีย
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำถิ่นและโรคระบาดในแหล่งพื้นที่ต่าง ๆ
 4. บริการฉีดวัคซีนและออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 5. ตรวจสุขภาพก่อนและหลังการเดินทาง รวมถึงการออกใบรับรองแพทย์
 6. ตรวจคัดกรองวัณโรค (PPD skin test)
 1. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนและหลังสัมผัสเชื้อ
 2. อิมมูโนโกลบุลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (HRIG)
 3. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
 4. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
 5. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอบีเข็มรวม
 6. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน
 7. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
 8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 9. วัคซีนนิวโมคอกคัส หรือวัคซีนปอดอักเสบ (PCV13,PPSV23)
 10. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 11. วัคซีนไทฟอยด์
 12. วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น
 13. วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
 14. วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน
 15. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
 16. วัคซีนงูสวัด
 17. การตรวจคัดกรองวัณโรค

ในปัจจุบันจำนวนนักเดินทางระหว่างประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ การเดินทางมีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ การกำเริบของโรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม การเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นอากาศร้อน อากาศเย็น อุบัติเหตุต่างๆเป็นต้น เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด นักเดินทางควรมีการเตรียมตัวด้านสุขภาพก่อนการเดินทางโดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงการเตรียมตัวและป้องกันโรค คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้บริการนักเดินทางทุกกลุ่ม ทั้งก่อนและหลังเดินทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและโรคติดเชื้อในเขตร้อน

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทร: 076 254 425 ต่อ 8448, , 076 361 000 ต่อ 8448

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล