โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสาร มีอยู่มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ หรืออินเทอร์เน็ต ล้วนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ที่สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีข้อจำกัดในการค้นคว้าหาข้อมูล มักจะขาดโอกาสในข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ เพราะส่วนใหญ่องค์ความรู้ต่างๆ จะผลิตออกมาในรูปของสิ่งพิมพ์ ในปี 2529 ประเทศไทยจึงได้ตั้ง ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติขึ้น และให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้พิการทางสายตาจะต้องยืมหนังสือเสียงทางไปรษณีย์ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจึงสร้างห้องบันทึกเสียงในโครงการอ่านหนังสือเสียง เพื่อคนตาบอดขึ้นบริเวณชั้น 1 ตึกทานตะวัน โดยได้รับเกียรติจากนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมกับขอลิขสิทธิ์โปรแกรมเดซี่(โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือเสียง) จากห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ เพื่อให้บุคคลากรภายในโรงพยาบาลฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจได้ร่วมกันผลิตหนังสือเสียงไว้ให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตา เด็ก คนชรา ผู้ที่ไม่รู้หนังสือ สามารถยืมซีดีไปฟังเพื่อเสริมทักษะความรู้ทั้งด้านการศึกษาและการทำงาน ตลอดจนความบันเทิง หรือสาระน่ารู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจในโลกปัจจุบันได้ สำหรับหนังสือเสียงที่ผลิตเป็นซีดีรูปแบบ MP3 จะถูกกระจายไปยังห้องสมุดประชาชนทั้งจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตที่มีห้องสมุด 4 มุมเมืองของอบจ. ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยังมีห้องสมุดของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต(The Library Café) ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดยังคงเปิดรับอาสามัครอ่านหนังสือเสียงอย่างต่อเนื่องจากประชาชนผู้สนใจ และบุคคลากรภายในโรงพยาบาลฯ โดยฝ่ายกิจสาธารณะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตผู้รับผิดชอบโครงการจะจัด Workshop เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อให้อาสาสมัครทุกคนได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมเดซี่ในการบันทึกเสียง และแจ้งวิธีการจองห้องอ่านหนังสือเสียงผ่าน Contact Center รวมไปถึงการรับทราบวิธีการอ่านหนังสือเสียงที่ถูกต้อง เพื่อให้หนังสือเสียงที่ผลิตขึ้นมีมาตรฐานเดียวกัน กับห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟังต่อไป

 

ประมวลภาพโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

โครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดโครงการอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด


หมายเหตุ: สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล