ศิลปะเพื่อโลกสวย (Art for the Earth)

วันที่ 22 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2553

Art For The Earth โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ภูเขา ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร แม่น้ำ ทะเล สัตว์นานาชนิด ตลอดจนภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดมลภาวะและความแปรปรวนทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง หากประชาชนยังเพิกเฉยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่นานโลกคงเข้าสู่ภาวะวิกฤต และส่งผลกระทบต่อพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทางโรงพยาบาลฯ จึงมีแนวคิดว่าการปลูกฝังจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชน โดยการใช้ศิลปะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตใจอ่อนโยน รักธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอันมีค่านั้น จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย ในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ปี 2553 นี้ ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้จัดนิทรรศการภาพวาดสีน้ำเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานของ “Holly Maitland Smith” จิตรกรน้อยวัย 5 ขวบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดจินตนาการ และแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านทางผลงานด้านศิลปะ ภายใต้ชื่องาน “Art For The Earth”

 

ประมวลภาพกิจกรรม Art For The Eart

Art For The Earth โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตArt For The Earth โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตArt For The Earth โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตArt For The Earth โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Art For The Earth โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตArt For The Earth โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

 


สอบถามเพิ่มเติม หรือ สมัครร่วมกิจกรรม CSR ได้ที่ [email protected]

สวัสดี!

ติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคย

ติดตามข่าวสาร

จากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล