Mr. Christoph Pinter

ผมรู้สึกมีไข้ไม่สบายตัวร่างกายตอบสนองได้น้อยลงและที่สำคัญคือ จำใครไม่ได้เลยเลยตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Subscribe to

Our Newsletter

Please enter your email to get the latest update from us.