Mr. Christoph Pinter

ผมรู้สึกมีไข้ไม่สบายตัวร่างกายตอบสนองได้น้อยลงและที่สำคัญคือ จำใครไม่ได้เลยเลยตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Hi there!

Getting in touch with us has never been easier.

Subscribe Newsletter

From Bangkok Hospital Phuket

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล