Mr. Christoph Pinter

ผมรู้สึกมีไข้ไม่สบายตัวร่างกายตอบสนองได้น้อยลงและที่สำคัญคือ จำใครไม่ได้เลยเลยตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Subscribe Newsletter

From Bangkok Hospital Phuket

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล