InterStim Therapy

ขอเชิญท่านรู้จักกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ รพ.กรุงเทพภูเก็ต

เครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากระบบ 3 มิติ (Anti-Gravity Treadmill)

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@phukethospital.com

Subscribe Newsletter

From Bangkok Hospital Phuket

กรุณากรอกอีเมลคุณเพื่อรับข่าวสารจากโรงพยาบาล