โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต    
    การประชุมทางการแพทย์    
 
         
         
Hospital Hospital
งานประชุมสัมมนาทางการแพทย์
Hospital Hospital Hospital Hospital
             
   
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์กระดูกและข้อ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์มะเร็ง
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์หัวใจกรุงเทพภูเก็ต
สัมมนา การแพทย์ สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
สัมมนา การแพทย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 

ประชุมสัมมนา/ข่าวกิจกรรม
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย

ข่าว/ประชุมสัมมนา/กิจกรรม
ข่าวสารโรงพยาบาล ข่าวสารโรงพยาบาล
งานสัมมนาการแพทย์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมโรงพยาบาล กิจกรรมโรงพยาบาล
 

ใส่รหัส:
1719
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
 
  

Health Promotions แพ็คเกจ & โปรโมชั่น
How to find the right doctor ค้นหาแพทย์
Appointment Doctor นัดหมายแพทย์
Pay Hospital Bill ชำระค่ารักษาออนไลน์
Phuket Trip สถานที่ตั้งโรงพยาบาล
Health Tips ข้อมูลสุขภาพ
Phuket Accommodation ห้องพักผู้ป่วย
   

งานประชุมทางการแพทย์ "การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง ก้าวทันความรู้ สู่การพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อ : Update Orthopedic Nursing Care in Trauma Patient"

ต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

หมายเหตุ!... งานประชุมทางการแพทย์นี้ได้จัดไปแล้ว


ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้กับทางโรงพยาบาลได้โดยการสมัคร e-Newsletter ของเรา
ท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงพยาบาลล่วงหน้า จากนั้นท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

อุบัติเหตุเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และเป็นสาเหตุทำให้เกิดความพิการ ทุพพลภาพ หรือมีข้อจำกัด ในการดำเนินชีวิตตามมา ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อครอบครัวและประเทศชาติ การบาดเจ็บที่พบบ่อยร่วมกับการเกิดอุบัติเหตุคือ การบาดเจ็บต่อกระดูกและข้อในรูปแบบและความรุนแรงแตกต่างกัน

การได้รับบาดเจ็บของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับบาดเจ็บของกระดูกและไขสันหลัง เป็นภาวะ คุกคามต่อชีวิต ครอบครัว และสังคม พบได้บ่อยกับบุคคลในวัยทำงาน การได้รับบาดเจ็บของกระดูกและไขสันหลังนำมาซึ่งความ สูญเสียชีวิต ความพิการ ระยะการดูแลรักษาที่ยาวนาน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงหรือแม้แต่กระดูกส่วนระยางค์ต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บหากไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ มากมายตามมา ดังนั้นความสำคัญเริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาขณะเคลื่อนย้าย ณ จุดเกิดเหตุจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล การดูแลที่ต่อเนื่องตั้งแต่ห้องฉุกเฉิน การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการทำหัตถการต่างๆ เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปัจจุบันและความทันสมัยทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีผลให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกและข้อมีมากขึ้น จากทะเบียนผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ปี 2556 จำนวนผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อที่ได้รับการรักษา ในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 40-50 ของผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งหมด และในผู้ป่วยจำนวนนี้ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดประมาณร้อยละ 80 ของผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อ ขณะเดียวกันบุคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว การฟื้นฟูสมรรถภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนการนำหลักฐานงานวิจัยและแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแล ผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ทั้งนี้การจัดประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันความรู้สู่การพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อ ที่ทางศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดขึ้นจะเป็นการนำองค์ความรู้ ทั้งทางด้านอุบติการณ์ แนวทางการวินิจฉัยวิธีการรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้บาดเจ็บกระดูก และคงไว้ซึ่งคุณภาพการดูแลผู้ป่วยต่อไป

การพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง ก้าวทันความรู้ สู่การพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพูนความทันสมัยของความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อ
  2. เพื่อให้บุคลากรพยาบาลวิชาชีพสามารถประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เตรียมบุคลากรพยาบาลวิชาชีพให้เป็นนักปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูก และข้อรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับบุคลากรพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

  • บุคคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอุบัติภัยหมู่ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดภูเก็ต

วัน เวลา สถานที่จัดงาน

  • วันที่: 28 กรกฎาคม 2557
  • เวลา: 08.00 น. -17.00 น.
  • สถานที่: ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

กำหนดการ

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
08.30 - 08.45 กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี
ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพภูเก็ต
นพ.ทรงฤทธิ์ กมลมาตยากุล
ผู้อำนวยการศุนย์อุบัติเหตุ
08.45 - 10.15 • การประเมิน การวินิจฉัยและนวัตกรรมในการรักษา
ผู้บาดเจ็บกระดูกในภาวะฉุกเฉิน
• การจัดการสำคัญเพื่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ก่อนการรับการรักษาต่อในผู้บาดเจ็บการดูกและข้อ
ที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉิน
นพ.ชัยยุทธ สุธียงค์ประเสริฐ
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ,
ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัด
กระดูกสันหลังผ่านกล้อง
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 การพัฒนางานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
ที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 Update การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและข้อที่ได้รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน
อ.ดร.สุภารัตน์ วังศรีคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 กายภาพบำบัดสำหรับผู้บาดเจ็บกระดูกและข้อ นพ.สยาม หาญพิพัฒน์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • อีเมล์ : info@phukethospital.com
  • โทรศัพท์ : 076 254 425 ต่อ 8612 คุณวริศรา โยธา แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Hospital    
             
     
   
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ, การประชุมวิชาการการแพทย์, กิจกรรมเพื่อสังคม, อบรม, สัมมนา, สัมมนาวิชาการ, งานสัมมนาเชิงวิชาการ, สัมมนาวิชาการการแพทย์, งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2256, กิจกรรมสัมมนา, คุณภาพโรงพยาบาล, คุณภาพสถานพยาบาล

ประชุมวิชาการด้านสุขภาพ